Główna » Aktualności

ZNÓW WYSOKI PODATEK ROLNY- WSKAŹNIK ŻYTA WG GUS -75,86 zł

Autor: Red. dnia 22 października 2012

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z ustaleniem przez GUS za III kwartały 2012 ceny 1 q żyta na kwotę 75,86 PLN, która będzie stanowiła podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok, zwróciła się pismem do wójtów, burmistrzów, przewodniczących Rad Gmin i delegatów LIR o rozważenie obniżenia tego wskaźnika.

Podobnie jak w roku ubiegłym tak i w obecnym Wojewoda Lubuski powołał  kilkadziesiąt komisji szacujących różnego rodzaju starty klęskowe, w niektórych gminach dwukrotnie. Skok cenowy 1 q żyta z  34,10 zł  w 2010 r., do kwoty 74,18 w roku 2011 i za ostatnie trzy kwartały – 75,68 PLN, jest niewspółmierny do poziomu uzyskiwanego w naszym regionie w obrocie rynkowym. Ponadto rolnicy nie uzyskali pożytku z płodów w skali odpowiadającej cenie uznanej przez GUS, więc uznanie tego wskaźnika byłoby dalece krzywdzącym obciążeniem dla gospodarstw rolnych naszego regionu. Izby Rolnicze składały władzom centralnym propozycje wyznaczania wskaźnika ceny żyta za co najmniej 3 ostatnie lata, a nie trzy kwartały, co urealniłoby sytuację powodując ją bardziej przewidującą i sprawiedliwą.

LIR opiniuje gminom uchwały, które są aktami prawa miejscowego na podstawie art.    5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.). Przepis ten – w brzmieniu obowiązującym począwszy od dnia 22.08.2001r. – stanowi:

„art. 5a. 1. Organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych.

2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:

  • co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy administracji rządowej w województwie,
  • 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialnego.

Lubuska Izba Rolnicza, biorąc powyższe argumenty pod uwagę w związku z pracami władz gmin nad aktualnymi ustaleniami projektów budżetów na 2013 rok, prosi o pilne działania mające na celu obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do naliczania podatku rolnego na przyszły rok.

 Za Zarząd

Lubuskiej Izby Rolniczej

Władysław Piasecki   

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.