Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – ORYGINAŁ FAKTURY CZY KOPIA?

Autor: Red. dnia 4 sierpnia 2017

Zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 3  ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340) – w jego aktualnym brzmieniu, obowiązującym od 2013 r., do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 Stosownie do przepisu ust.4 tego artykułu na fakturach, o których mowa w ust. 3, upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści ,,przyjęto w dniu ….. do zwrotu części podatku akcyzowego”.

 Z powyższych zapisów prawnych jednoznacznie wynika, iż wnioskodawcy są uprawnieni – według swojego wyboru –  złożyć właściwemu w tej sprawie organowi oryginały faktur lub ich kopie . Organy nie mają prawa żądać od podatników złożenia do akt sprawy oryginałów tychże faktur. Jedynie, zdaniem radcy prawnego, mogą się zwrócić z prośbą o okazanie oryginałów tychże dokumentów (faktur VAT) w celu weryfikacji przedłożonych kopii przedmiotowych  dokumentów.

Red

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.